Anul 2021

 • Proiect de hotărâre nr. 10646/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 12.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10645/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 12.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10354/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 05.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10254/ privind indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum și a unei combinaţii de autovehicule, autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, aplicabil în anul 2022/ 02.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10310/ privind aprobarea realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a devizului general necesare participării comunei Roseți, județul Călărași la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public/ 03.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10286/ privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea canalizare menajeră, racorduri la rețeaua de canalizare menajeră și extindere stație de epurare în comuna Roseți, județul Călărași” în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny “/ 03.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 9684/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 15.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9554/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 15.10; 
 • Proiect de hotărâre nr. 9537/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 14.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9475/ privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă trimestrului III a anului 2021/ 12.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9441/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul III al anului 2021/ 11.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9396/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 10.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 8610/ privind acordarea dreptului de uz și de servitute, respectiv acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 2640 m.p. teren domeniu privat al comunei Roseți către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A., pentru amplasarea capacității de distribuție a energiei electrice- EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES LOCAL ZONA LOCUINȚE PENTRU TINERI, situate în tarlaua 52, parcela 224 din comuna Roseți, județul Călărași/ 20.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 8513/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți, județul Călărași/ 17.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 8397/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași/ 15.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 8163/ privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Roseți în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ‘’Iancu Rosetti’’ și al Grădiniței cu Program Normal ‘’Elisabeta Rosetti’’ din comuna Roseți, județul Călărași/ 07.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 7412/ privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie de la F.G.C.R-IFN S.A, în vederea implementarii proiectului ,, Extindere rețea de canalizare menajeră și Modernizarea Gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”/ 13.08;
 • Proiect de hotărâre nr. 7245/ privind aprobarea documentației PUZ și a Regulamentului Local aferent -CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI-LOTIZARE, comuna Roseți, județul Călărași, tarla 52, parcela 224 nr. cadastral 5924, nr. cadastral 6183/ 09.08;
 • Proiect de hotărâre nr. 6467/ privind aprobare documentatie P.U.Z. și a Regulamentului local aferent- AMENAJARE SPAȚII SERVICII AUTO SI COMERȚ/ 15.07;
 • Proiect de hotărâre 6376/ privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 13.07;
 • Proiect de hotărâre 6346/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul II al anului 2021/ 12.07;
 • Proiect de hotărâre 6248/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 09.07;
 • Proiect de hotărâre 6172/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 06.07;
 • Proiect de hotărâre nr. 6145/ privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă trimestrului II a anului 2021/ 05.07;  
 • Proiect de hotărâre nr. 5669/ privind utilizare sume din excedentul bugetului local/ 22.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5445/ privind aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor- buldoexcavator si tractor cu remorcă, aflate în patrimoniul comunei Roseți/ 14.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5414/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 11.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5190/ privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Roseți precum și a instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași pe anul 2021/ 04.06; 
 • Proiect de hotărâre nr. 4442/ privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 14.05;
 • Proiect de hotărâre nr. 4376/ privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între comuna Roseți, județul Călărași și Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân S.P.P.G.C.F.S. județul Călărași/ 12.05;
 • Proiect de hotărâre nr. 4336/ privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă trimestrului I a anului 2021/ 11.05; 
 • Proiect de hotărâre nr. 4263/ privind acordarea dreptului de uz și de servitute, respectiv acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A., pentru suprafaţa de 14,58 mp teren ce aparţine domeniului privat al comunei Roseţi, județul Călărași în vederea racordării la rețeaua electrică SPA km 353 aparținând ANIF- Filiala Teritorială IF Călărași/ 10.05;
 • Proiect de hotărâre nr. 4211/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 06.05; 
 • Proiect de hotărâre nr. 3464/ privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/pajiște nr. 3036 din 02.05.2018/ 14.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3459/ privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/ pajiște nr. 3454 din 30.04.2014/ 13.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3324/ privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/pajiște nr. 3445 din30.04.2014/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3322/ privind aprobare act adițional la contractele de închiriere islaz nr. 3455 din 30.04.2014 și nr. 4406/ 06.06.2017/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3320/ privind aprobarea finanţării Asociației Club Sportiv Roseți/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3318/ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți, județul Călărași pentru anul 2021/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3173/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 08.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3140/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 08.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3084/ privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Roseți/ 06.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3049/ privind indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum și a unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone/ 05.04; 
 • Proiect de hotărâre nr. 2260/ privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/ 2003, pentru construire locuinţe proprietate personală/ 10.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 2069/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2021/ 05.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 1868/ privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022/ 01.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 1093privind aprobarea situației juridice a imobilului teren intravilan cu număr cadastral 1102, situat în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, precum și dezmembrarea în două loturi a acestuia/ 05.02;
 • Proiect de hotărâre nr. 347/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași/ 14.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 239/ privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului IV a anului 2020/ 11.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 183/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 07.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 137/ privind desemnare consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Roseți în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roseți, județul Călărași pentru activitatea desfășurată în anul 2020/ 06.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 96/ acoperire definitivă a secțiunii de dezvoltare/ 06.01;

 Anul 2020 

 • Proiect de hotarire nr. 8985/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseti/ 14.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8917/ privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției ‘’Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași/ 10.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8917/ privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și actualizarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de investiție ‘’Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași/ 10.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8760/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseti/ 04.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8667/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pe trimestrul IV al anului 2020/ 04.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8557/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți, județul Călărași/ 02.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8429/ privind aprobarea Planului  de acţiuni/lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/ 2001, privind venitul Minim Garantat  pentru anul 2021/ 24.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8150/ privind  aprobarea organizării  reţelei şcolare  a unităților de învățământ preuniversitar de  stat  de pe raza comunei Roseți, județul Călărași în anul școlar 2021-2022/10.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8114/ privind suportarea cheltuielilor generate de înscrierea comunei Roseți în sistemul de plată a impozitelor și taxelor locale în aplicația electronică Ghișeul.ro/ 06.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8115/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași/ 06.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8074/ privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Roseți, județul Călărași pe principalele domenii de activitate/ 04.11; 
 • Proiect de hotarire nr. 7993/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 02.11;
 • Proiect de hotarire nr. 7932/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 29.10;
 • Proiect de hotarire nr. 7842/ privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roseți, județul Călărași/ 27.10;
 • Proiect de hotarire nr. 7780/ privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului III a anului 2020, utilizare sume din excedent pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți pe anul 2020/ 23.10;